ลำ
ดับ
อำเภอ
จังหวัด
ความรุนแรงของภัย(Hazard)
(A)
ความอ่อนแอของชุมชน (Vulnerability) (B)
ขีดความสามารถของชุมชน (Capacity) (C)
ระดับคะแนน
(A)x(B)
/(C )
1
อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์
85
130
118
93.00