การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคและภัยสุขภาพ
The Assesment of Public health Emergency on Risk Area


การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินทางด้านโรคและภัยสุขภาพ
    ตั้งแต่มีการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Sever Acute Respiratory Syndrome: SARS) ในประเทศไทยเมื่อปี 2545 และต่อด้วยการระบาดของโรคไข้หวัดนกในปี 2546 ภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์ Tsunami ในปลายปี 2547 และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) ในปี 2552 ได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวและความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉิน ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน และระบบความมั่งคงของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งจะเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และความมั่นคงของประเทศ อย่างรุนแรงทุกระดับ จากการดำเนินการต่างๆที่ผ่านมา การดำเนินงานต่างๆ ในภาวะที่สงบจากภาวะฉุกเฉิน การถอดบทเรียน ประสบการณ์การดำเนินการต่างๆ ได้ถูกจัดทำทั้งในระดับ ประเทศ เขตและ จังหวัดเพื่อการเตรียมพร้อมรับต่อภาวะฉุกเฉินครั้งต่อมา โดยกำหนดเป็นมาตรฐานการเตรียมพ้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระดับ เขต และจังหวัดไว้ และกำหนดเป็นคำรับรองการปฏิบัติราชการของ จังหวัดและสำนักงานป้องกันคบคุมโรคระดับเขต ซึ่ง เป็นกิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการ เพื่อการรับมือกับภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการจัดระบบการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพแล้ว คือ มีการประเมินและการเคราะห์ของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อและจากสาธารณภัย ซึ่งประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยง ทั้งในระดับเขตและระดับจังหวัด เพื่อการวางแผน การจัดวางบุคลากร ทรัพยากรต่างๆ การปฏิบัติและการควบคุมดูแล รวมทั้งการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการจัดการที่ดี ในทุกวงจรของการจัดการในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อเป็นการลดหรือหลีกเลี่ยงความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคม ของประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 ต่อไป

เตรียมความพร้อม

     -   บทความการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัย 2559ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา
อ.เมือง, นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 212 900
โทรสาร: 044-218018
URL: http://odpc9.ddc.moph.go.th Web Browser ที่แนะนำ